پایان نامه ارشد درباره فیلتر میان نگذر مایکروویو

ابعاد نشان داده شده در جدول 4-1 طراحی شدند، هر کدام برای تشدید در فرکانس­های GHz 3/4 و GHz 8/5 بدون زیرلایه دی­الکتریک، دارای ابعاد سلول واحد متفاوتی بودند. اما برای تحلیل و شبیه­سازی فیلتر دوبانده با این روش، بایستی ابعاد سلول واحد دو فیلتر یک بانده یکسان باشند. با در نظر داشتن این مطلب، با یکسان فرض کردن ابعاد سلول واحد (دوره تناوب ساختارp )، دو فیلتر را برای دو فرکانس مشخص با ابعاد حلقه دایروی متفاوت با اعمال زیرلایه دی­الکتریک از جنس RO4003 با ضخامت (h) mm 203/.  طراحی خواهیم نمود. نتایج این طراحی در جدول 5-1 آورده شده می باشد. بعد از طراحی جداگانه هر فیلتر، دولایه سطح انتخابگر فرکانس را به صورت پی­درپی در نرم آفزار CST قرار می­دهیم، شکل 5-1 را نظاره کنید. نتایج این طراحی در شکل 5-2 برای زوایای متفاوت تابش و برای دو قطبش TE و TM نشان داده شده می باشد. همانطور که در این شکل­ها نظاره می­کنید، با تغییر زاویه

 

جدول 5-1 ابعاد عنصر حلقه دایروی و فرکانس­های تشدید دو سطح انتخایگر فرکانس در تابش عمود

FSS2 FSS1 پارامترها
4/23 4/23 p(mm)
8/4 8/1 g(mm)
8/8 3/10 r(mm)
1 1 w(mm)
203/. 203/. h(mm)
8/5 3/4  (GHz)Fr

 

شکل 5-1 نمای یک سلول واحد از ساختار فیلتر دوبانده با دولایه سطح انتخابگر فرکانس


تابش برای قطبش TM، فرکانس تشدید در باند اول به میزانGHz  15/. = 234/4– 384/4 و در باند دوم به اندازه                                 GHz 08/. =67/5- 75/5 تغییر کرده می باشد و همچنین با تغییر زاویه تابش برای قطبشTE ، فرکانس تشدید در باند اول به اندازه GHz 026/. = 234/4- 26/4  و در باند دوم به اندازه GHz 102/. = 67/5- 772/5 تغییر کرده می باشد. سطح تضعیف در باند گذر (باند بین دو باند میان­نگذر) در حدود dB 20- می­باشد که مناسب نمی­باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد