پایان نامه ارشد درباره فیلتر متامتریالی

با افزایش پارامترهای d و  cدو صفر انتقال اول  برای دو ساختار به هم نزدیک می شوند و با کاهش آن‌ها از هم دور می شوند و همچنین برای صفر سوم نیز با زیادشدن c و d به فرکانس‌های بالاتر منتقل می گردد و با کاهش آن‌ها به سمت فرکانس‌های پایین‌تر حرکت می کند. نکته کلیدی درمورد این دو پارامتر این می باشد که برای جابجایی­های زیاد صفرهای انتقال بهتر می باشد پارامتر d  تغییر داده گردد و برای جابجایی­های کم پارامتر c تغییر داده گردد. نکته لازم به ذکر دیگر این می باشد که به ازای افزایش این دو پارامتر اندازه حذف سیگنال در فرکانس‌های تشدید دوم و سوم کم می گردد. شکل 4- 11 (الف) و (ب)  به ترتیب پاسخ فرکانسی را به ازای تغییر پارامترهای c و d نشان می­دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد