پایان نامه ارشد درباره عملکرد سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR

در این فصل به مطالعه کانالهای مخابراتی هوایی و لینکهای مخابراتی زمین به هوا پرداخته خواهد گردید. مدلهای هندسی و آماری کانالهای مخابراتی هوایی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و کوشش خواهد گردید که پارامترهایی از قبیل متوسط تلفات مسیر، فیدینگ مقیاس کوچک برای پراکنده‌کننده‌ها، حداکثر گسترش تأخیر، شاخص شدت چندمسیری، حداکثر فرکانس داپلر و سایر عوامل مؤثر در مدل‌سازی کانال، تعیین گردند. مطالب ارائه شده در این فصل بر اساس مطالعه تحقیقات در دسترس صورت گرفته و بعضاً ترکیب یا نتیجه‌گیری از این تحقیقات می‌باشد. مرجع [11] مروری بر تحقیقات صورت گرفته در مدلسازی کانالهای هوایی ارائه می کند، اما اکثر مدل‌های کانال موجود همانند مرجع ]12[ برای مدل‌سازی سیگنال انعکاسی در زاویه سمت یکسان و تاخیر متفاوت می‌باشد. ما برای مطالعه خطای زاویه‌سنجی سامانه ناوبری VOR احتیاج به مدل کانالی داریم که بتواند سیگنال انعکاسی را از سمت‌های مختلف مدل کند. در طی مطالعه‌ها و جستجوهای فراوان تنها مدلی که بتواند شرایط مسئله را پیاده کند، مدل کانال معرفی شده در مرجع ]13[ می‌باشد. پارامترهای اظهار شده در این مدل (فرکانس داپلر، تاخیر و فاز رندوم کانال و …) می‌باشد که کاملاً در راستای شبیه‌سازی موضوع پایان‌نامه می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: