پایان نامه ارشد درباره جهت یابی سیگنال های پهن باند

در این پایان نامه الگوریتم‌های مختلف جهت‌یابی سیگنالهای پهن باند که بر مبنای بهره گیری از فیلتر بانک در ورودی آنتنهای آرایه‌ای طراحی شده می باشد را مورد مطالعه قرار داده‌ایم.

به گونه کلی الگوریتم‌های جهت‌یابی بر مبنای سیگنالهای باند باریک معرفی گردیده‌اند بدین مقصود کوشش شده که با بهره گیری از فیلتر بانک آغاز سیگنال‌های پهن باند را به بین‌های باند باریک تفکیک نموده سپس دو روش کلی تخمین زاویه ورود سیگنال ارائه می گردد.

1- پردازش هر بین فرکانسی بصورت مشعل از بین‌های دیگر (الگوریتم های ناهمبسته) و محاسبه زاویه ورود در هر بین فرکانسی و ترکیب نتایج آن به مقصود محاسبه زاویه نهایی. مانند این الگوریتم‌ها می‌توان به الگوریتم میوزیک، کاپون، تصریح نموده که الگوریتم میوزیک بر مبنای تفکیک زیر فضای سیگنال از زیر فضای نوپر با بهره گیری از تابع چگالی خود همبستگی داده‌های تولید شده از آنتن ارائه‌ای در هر بین فرکانسی بصورت مستقل، شروع به تخمین زاویه ورود منابع می‌نماید و سپس با بیانگیری از زوایای تخمین زده شده در بین‌های فرکانسی زاویه ورود را تشخیص می‌دهد در الگوریتم کاپون با بهره گیری از روش جهت دهی بین‌های فرکانسی کوشش در حداقل کردن توان سیگنال در جهت‌های نامطلوب نموده سپس زاویه ورود سیگنال را با بهره گیری از حداکثر کردن توان در جهت زاویه رود سیگنال تشخیص دهد و سپس با بهره گیری از میانگین  گیری کوشش در تشخیص زاویه ورود نهائی می‌نماییم. بطور کلی الگوریتم‌های ناهمبسته در SNR های بالا و به ازاء اختلاف زاویه ورود سیگنال‌ها بزرگتر از 50 خروجی دقیقی را ارائه می‌دهد هم چنین پیاده سازی و اجرای این الگو‌ریتم‌ها دارای  حملات بسیار کمی نسبت روشهای همبسته می‌باشد که محتاج آن در SNR های متفاوت و زوایای ورود مختلف با بهره گیری از شبیه سازی در فصل پنجم معرفی شده.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد