الگوریتم­های خوشه­بندی را می­توان از نقطه نظرهای متفاوت تقسیم­بندی نمود. در یک تقسیم­بندی بر اساس اینکه هر کدام از داده­ها در یک و یا چند خوشه قرار بگیرند دو نوع خوشه­بندی هست:

  • خوشه­بندی سخت (hard- crisp): در این نوع خوشه­بندی که خوشه­بندی کلاسیک نیز نامیده می­گردد هر کدام از داده­ها تنها متعلق به یک خوشه می­باشند.
  • خوشه­بندی فازی: در این نوع خوشه­بندی هر کدام از داده­ها ممکن می باشد به دو و یا چند خوشه متعلق باشند. در این حالت هر کدام از داده­ها بر اساس یک عدد فازی بین 0 و 1 به هر کدام از خوشه­ها تعلق دارند به گونه­ای که مجموع این عدد فازی یعنی مجموع تعلق هر داده به کل خوشه­ها یک می­باشد.

همان­گونه که گفته گردید در الگوریتم­های خوشه­بندی سه چیز اهمیت دارد: اول اینکه تعداد خوشه­ها چقدر باشد، دوم اینکه مرکز هر کدام از خوشه­ها و یا به بیانی دیگر شاخصی که بیانگر آن خوشه باشد چه مقداری باشد و در نهایت اینکه چه محدوده­ای متعلق به هر کدام از خوشه­ها می­باشد. بر اساس این موردها نیز روش­های خوشه­بندی متفاوت می­باشند؛ ممکن می باشد در یک روش خوشه­بندی مرکز هر خوشه نقطه میانی آن خوشه باشد و در روش دیگر بر اساس داده­های موجود و با در نظر داشتن وزن داده­ها مرکز خوشه تعیین گردد. البته می­توان مرکز خوشه و همچنین محدوده هر کدام از خوشه­ها را بر اساس بهینه کردن تابع هدفی که در خوشه­بندی بهره گیری می­گردد تعیین نمود. پس با در نظر داشتن مطالب گفته شده، در این پایان­نامه چهار روش زیر به مقصود تعیین تعداد خوشه­ها، مراکز آن­ها و محدوده مربوط به هر کدام از خوشه­ها مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره:خطای سیم پیچ در شیارهای استاتور

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: