پایان نامه ارشد برق در مورد آنتن آرایه انعکاسی

فراماده‌های تراهرتز یک دسته جدیدی از ترکیب‌ مواد مصنوعی در حال پیشرفت هستند که در فرکانس‌های تراهرتز اقدام می‌کنند. محدوده فرکانس تراهرتز بهره گیری شده در پژوهش مواد معمولا از 1/0 تا 10 تراهرتز تعریف می گردد.

این پهنای باند نیز به دلیل اینکه به طرز محسوسی مورد بهره گیری قرارگرفته می باشد، به عنوان محدوده تراهرتز شناخته شده می باشد. امواج تراهرتز امواج الکترومغناطیسیی با فرکانس‌های بالاتر از مایکروویو اما پایین‌تر از اشعه مادون قرمز و نور مرئی می‌باشند. این ویژگی‌ به معنای آن می باشد که اثر دادن تابش تراهرتز بر قطعات و دستگاه‌های الکترونیکی معمولی سخت می باشد. با این حال، طول موج تراهرتز، یا محدوده فرکانسی تراهرتز، به نظر می‌رسد برای کنترل امنیتی، تصویربرداری پزشکی، سیستم های ارتباطات بی‌سیم، ارزیابی غیرمخرب، و شناسایی مواد شیمیایی، و همچنین نجوم زیرمیلیمتری مفید باشد. در نهایت، به عنوان یک اشعه غیریونیزه خطرات ذاتی در غربالگری اشعهX  را ندارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد