پایان نامه ارشد برق در مورد:تخمین کانال در سیستم های MIMO-OFDM با استفاده از سیگنال های آموزشی

 

که در آن  گین مختلط مربوط به مسیر ام کانال،  فاز مربوط به مسیر ام کانال (که وابسته به تاخیر و داپلر کانال می باشد)، و  تاخیر متناسب با مسیر ام کانال می باشد.  مولفه ی متناظر با مولفه ی LOS می باشد. در کانال چند مسیره چنانچه طول پالس ارسالی برابر  باشد، طول سیگنال دریافتی برابر  خواهد بود که   پخش تاخیر[2] کانال چند مسیره می باشد. همان گونه که در شکل (3-1) نظاره می گردد، اگر  باشد آنگاه مولفه های چند مسیره تقریبا بر روی هم دریافت می شوند. اصطلاحا گفته می گردد که این کانال دارای محوشدگی باریک باند[3] می باشد. از طرف دیگر، اگر  باشد آنگاه مولفه های چند مسیره مختلف قابل تفکیک خواهند بود و در این حالت ISI در گیرنده رخ خواهد داد. . اصطلاحا گفته می گردد که این کانال دارای محوشدگی پهن باند[4] می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد