پایان نامه ارشد برق درباره مدیریت منابع رادیویی

(3-10)

در ارتباط­ی 3-10، بیانگر نرخ اطلاعات کاربر iام در بازه­ی زمانی ارسال tام بر روی بلوک منبع kام می باشد.  متوسط گذردهی در بازه­ی زمانی ارسال قبلی مربوط به کاربر iام می باشد.

در الگوریتم دیگری که در این گروه قرار دارد، مطابق با آن چیز که در ]25[ آمده، کاربران به دو گروه کلاس کیفیت سرویس، شامل گروه ضمانت­کننده­ی نرخ بیت و گروه عدم ضمانت نرخ بیت تقسیم می گردند. بعد از مشخص کردن نوع کلاس کیفیت سرویس هر کاربر، بهترین بلوک منبع به هر کاربر در مجموعه ضمانت‌کننده‌ی نرخ بیت بر اساس نرخ بیت­شان تخصیص می­یابد. هنگامی که همه­ی کاربران موجود در گروه ضمانت­کننده­ی نرخ بیت،  بعد از دریافت بلوک منبع به نرخ بیت مورد نظرشان دست­یافتند، بلوک منابع باقی مانده توسط معیار زمان­بندی عدالت نسبی، کاربران غیربلادرنگ با بالاترین اولویت را انتخاب نموده و در زیر کانالی که بهترین شرایط را دارا می­باشند، دو بلوک منبع به علت اینکه در هر بازه­ی زمانی ارسال در هر زیر کانال دو بلوک می­توان به کاربر تخصیص داد، به کاربر مورد نظر تخصیص می­دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد