پایان نامه ارشد برق با موضوع معرفی آنتن های آرایه ای موجبر شکاف دار

در شکل 21-4 نمودار اندازه  کشیده شده می باشد. همانطور که نظاره می گردد  در باند فرکانسی 10 درصد همچنان مقدار بسیار کمی دارد. پترن دایرکتیویتی آرایه در فرکانس 9.975 GHZ نیز در شکل 22-4 نشان داده شده می باشد. همانطور که نظاره می گردد مقدار سطح لوب کناری تقریبا -32.4 dB می باشد که مقدار قابل قبولی می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد