پایان نامه ارشد برق با موضوع طراحی و بررسی روش های تخمین کانال MIMO-OFDM

که در آن  تخمین LS پاسخ ضربه ی کانال  می باشد.  در شکل (7-1) عملکرد تخمینگر MMSE همراه با تخمین ماتریس کواریانس پاسخ ضربه ی آن با مشخصات سیستم شبیه سازی شده ی بخش (7-1) شبیه سازی و رسم شده می باشد. در این شبیه سازی از الگوریتم Li برای تخمین LS کانال بهره گیری شده می باشد. همان گونه که در شکل نظاره می گردد، الگوریتم تخمین MMSE که از تخمین ماتریس کواریانس کانال بهره گیری می کند، عملکرد تخمین کانال را به صورت قابل توجهی نسبت به الگوریتم LS ارتقا می دهد. برای مطالعه ی بیشتر در زمینه ی تخمین پروفایل تاخیر توان کانال می توان به منابع موجود در [30]-[33] مراجعه نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: