پایان نامه ارشد با موضوع روش های قابل استفاده در دوربین متحرک

 

همان گونه که از روابط حرکت بر می آید می بینیم که دو معادله بالا مربوط به جابجایی در راستای x و y می باشد. همچنین دو معادله بعدی در مورد سرعت در این دو راستا و معادلات نهایی هم اظهار کننده آن هستند که حرکت دارای شتاب ثابت در نظر گرفته شده می باشد.

با بازنویسی روابط بالا نظاره می گردد که مدل فیلتر کالمن آماده می باشد. به بیانی دیگر فیلتر کالمن قابلیت اعمال روی این سیستم و ردیابی اهداف را دارا می باشد ]34[. چنان چه در بخش های پیش نیز تصریح گردید، قابلیت پیش بینی که در فیلتر کالمن تعبیه شده می باشد، این امکان را می دهد که سیستم بتواند قبل از جستجوی هدف، تخمینی نسبی از موقعیت و چگونگی قرار گرفتن هدف داشته باشد. به این ترتیب نواحی مورد جستجو برای یافتن اهداف به گونه چشم گیری کاهش می یابد. همچنین با در نظر داشتن ظاهر معادلات و خطی بودن آن ها می توان دریافت که فیلتر کالمن بهترین جواب ممکن را با در نظر داشتن داده های موجود می دهد. پس، بایستی توجه داشت که مادامی که حالت های کنونی سیستم دارای ارتباط خطی با حالت های پیشین سیستم هستند، بهره گیری از فیلتر های دیگر خانواده بیز به معنی انجام کار بیهوده می باشد. زیرا که فیلتر کالمن جواب بهینه را با محاسبات به مراتب کمتر مشخص می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: