پایان نامه ارشد با موضوع تحریک سطوح انتخابگر فرکانس

  • همانطور که نشان داده شده می باشد [28]، عناصر مربعی به صورت یک فیلتر بالاگذر می­توانند مورد بهره گیری قرار گیرند. پس برای داشتن گذر سریع بین دو باند پیشنهاد می­گردد که دوایر حلقوی در داخل یک عنصر مربعی قرار داده گردد..
  • برای پیاده سازی سطوح انتخابگر فرکانس از روش­های­ عددی تمام موج و مدل مداری بهره گیری می گردد. روش­های عددی تمام موج مثل روش ممان[1]، روش المان­های محدود و غیره مدل­های عینی برای طراحی این ساختارها هستند، اما این روش­ها محاسبات کامپیوتری پیچیده ای دارند. روش­ مدل مداری دقت کمتری دارد، اما به محاسبات کمتری احتیاج دارد. در ضمن مدار معادل تحلیلی می باشد و یک دید کلی از ساختار به شخص می دهد. با این توضیحات، پیشنهاد می­گردد در مورد مدل مداری این فیلتر پژوهش گردد. بدیهی می باشد با داشتن چنین مدلی، مطالعه اثر پارامترها و طراحی ساده­تر خواهد بود.
  • با در نظر داشتن اینکه عنصر صلیبی دارای 6 پارامتر برای تنظیم مشخصات فیلتر می­باشد و نسبت به عنصر حلقه دایروی دارای پارامترهای بیشتری می باشد. پیشنهاد می­گردد برای طراحی فیلترهای دوبانده از این عنصر بهره گیری گردد.

[1] Moment

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد