تا کنون ما فقط فیلترهای نوع پایین گذر را که دارای رسانایی/ مقاومت منبع نرمالیزه شده  و فرکانس قطع  هستند، مطالعه کردیم. برای تعیین مشخصات فرکانسی و مقادیر المانی فیلترهای عملی بر اساس نوع پایین گذر یک روش ممکن، کاربرد تبدیلات المانی و فرکانسی می باشد. تبدیل فرکانسی که نگاشت فرکانسی[1] نیز نامیده می گردد، روی همه المان‌های راکتیو اثر می‌گذارد اما تأثیری روی المان‌های مقاومتی ندارد.

(الف)

(ب)

شکل ‏2‑5- فیلترهای نوع پایین گذر برای فیلترهای تمام قطب، (الف) ساختار شبکه نردبانی و (ب) معادل آن [15].

در مجموع با نگاشت فرکانسی، مقیاس گذاری امپدانس[2] نیز از طریق تبدیل المانی مورد نیاز می گردد. با مقیاس گذاری امپدانس حالت نرمالیزه  از بین رفته و فیلتر به هر مقدار از امپدانس منبع که با  نشان داده می گردد، تنظیم می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو