پایان نامه ارشد:طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

ضمانت­ نرخ بیت مورد بهره گیری قرار می­گیرد و پارامترهایی نظیر اولویت، تاخیر بسته ونرخ از دست رفتن بسته را نشان می­دهد]13[.

   ARP

ARP برای تصمیم­گیری در مورد اینکه یک حامل به کاربر تعلق گیرد یا به علت کمبود منابع تعلق نگیرد، مورد بهره گیری قرار می­گیرد. همچنین ARP می­تواند برای تصمیم­گیری در ارتباط با آزادسازی حامل در طول برقراری ارتباط به علت محدودیت منابع نیز مورد بهره گیری قرار می­گیرد]14[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: