پایان نامه ارشد:تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

مرحله استخراج ویژگی در یک سیستم تشخیص الگو، نظیر تکنیک تشخیص نوع مدولاسیون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. اهمیت این امر، زمانی مشخص می گردد که بدانیم؛ انتخاب ویژگی نامناسب (دور از حالت ایده­آل) می‌تواند به کلی الگوریتم تشخیص مدولاسیون و در حالت کلی سیستم تشخیص الگو را ناکارآمد سازد. به اظهار Stranneby ‌” در موضوعات تشخیص الگو، نکته بسیار مهمی که در بسیاری از موردها فراموش می گردد؛ این می باشد که انتخاب ویژگی‌های بد ممکن می باشد باعث گردد که حتی گاهی پیشرفته‌ترین طبقه‌بندی کننده‌ها در حل پیش‌پاافتاده ترین مسائل ناتوان باشند؛ برعکس با انتخاب ویژگی‌های خوب چه بسا بتوان مشکل‌ترین مسائل را با ساده‌ترین طبقه‌بندی کننده‌ها حل نمود“]27-6[. در حقیقت ویژگی‌ها تأثیر بسیار حیاتی در اقدام­نمود یک سیستم تشخیص نوع مدولاسیون و پیاده‌سازی آن دارند. محدودیت ویژگی‌ها در اظهار نوع سیگنال­ها، باعث محدودیت تشخیص تعداد و مرتبه نوع مدولاسیون و پایین آمدن اقدام­نمود روش مورد نظر می گردد. از طرفی تداخل مقداری ویژگی‌ها، چالشی می باشد که اکثر سیستم­های طبقه‌بندی را با کاهش کارایی رو به رو می‌سازد. به اظهار دیگر کم بودن اندازه همبستگی میان ویژگی‌ها در SNR مورد نیاز، تأثیر بسزایی در تشخیص الگو دارند. انتخاب ویژگی‌های مناسب حتی می‌تواند باعث کاهش پیچیدگی ساختار طبقه‌بندی کننده مورد بهره گیری گردد. یک ویژگی ایده­آل دارای دو خصوصیت مهم می باشد. اول آنکه مقدار ویژگی به ازای SNR های مختلف تغییری نداشته باشد و دوم آنکه مقدار هر ویژگی برای هر یک از کلاس‌ها (انواع مدولاسیون‌ها) با کلاس دیگر کاملا متفاوت باشد. در این صورت با یک سیستم تشخیص نه چندان قوی هم می‌توان درصد تشخیص را به اندازه زیادی بهبود بخشید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: