پایان نامه ارشد:تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

یک روش توسعه یافته برای تجزیه و تحلیل و طراحی آنتن آرایه انعکاسی براساس بهره گیری از منحنی‌ طراحی مربوط به فاز میدان بازتابش  بر حسب یکی از پارامترهای هندسی خاص عنصر آنتن آرایه انعکاسی با فرض تابش عمود می باشد. در این روش فرض می گردد که پاسخ فاز مستقل از زاویه تابش موج برخوردی می باشد. این فرض، که معمولاً در طراحی‌ها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد، برای عناصر مرکزی آنتن آرایه انعکاسی تغذیه در مرکز و همچنین برای زوایایی که نزدیک به تابش عمود هستند، معتبر می باشد. به دلیل اینکه بزرگترین کسر از توان تابشی توسط بخش مرکزی آنتن آرایه انعکاسی بازتاب‌ می گردد، فرض تابش عمود می‌تواند پیش‌بینی‌های خوبی برای آنتن‌های آرایه انعکاسی تغذیه مرکزی باD /f منطقی بزرگ داشته باشد. این فرض در مرجع [37] نشان داده شده می باشد، که برای زاویه تابش 40 درجه در رویه‌های مستطیل شکل در اندازه‌های مختلف، فاز پیرامون  25 درجه نسبت به پاسخ تابش عمود تغییر می کند. همچنین فاز برای زاویه تابش 60درجه، تا 50 درجه تغییر می کند. توجه داشته باشید که تنظیمات افست به گونه معمول برای جلوگیری از اثر سایه تغذیه و زوایای تابش در حد 40درجه و بزرگتر در نزدیکی لبه آنتن آرایه انعکاسی، مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. پس، این روش ممکن می باشد برای عناصر نزدیک لبه دقیق نباشد، و زاویه تابش بایستی در طراحی در نظر گرفته گردد. یک جنبه مهم تجزیه و تحلیل آنتن آرایه انعکاسی پیش‌بینی دقیق قطبش متقاطع می باشد. اگرچه فرض بر این می باشد که آنتن‌های آرایه انعکاسی قطبش متقاطع پایین‌تری نسبت به آنتن‌های منعکس‌کننده افست کلاسیک دارند، بایستی قطبش متقاطع را مورد مطالعه قرار داد. قطبش متقاطع اکثراً توسط استاب‌های خم شده در عناصر با استاب‌های متصل تولید می گردد، اما توسط رویه‌های‌ مستطیل شکل، یا عنصر منعکس کننده متناظر، زمانی که زاویه تابش خارج از صفحات اصلی می باشد، نیز تولید می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد