پایان نامه ارشد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

پس از اختراع آنتن های موجبر شکاف دار در اوایل جنگ جهانی دوم Watson وهمکارانش کارهای تجربی زیادی در زمینه بدست آوردن مشخصات شکاف ها انجام دادند.Stevenson نتایج آزمایش های آن ها را به صورت تئوری تحلیل نمود.[20]Stevenson این فرمولها را با در نظر گرفتن فرض‏های زیر مطرح نمود:

1- شکاف‏ها بر روی یک صفحه هادی نامحدود با ضخامت بی نهایت باریک قرار دارند.

2- پهنای شکاف بسیار کوچکتر از طول آن می باشد.

3- طول شکاف تقریبا نزدیک به  می باشد.

فرمول های مطرح شده توسط Stevensonبرای رسانایی های تشعشعی انواع شکاف‏ها به صورت زیر می باشد.برای یک شکاف موازی طولی مطابق شکاف aدر شکل (2-3) روابط زیر مستقر می باشد:

(3.14)

(3.15)

که ، طول موج در فضای آزاد و طول موج در موجبر می باشد. uجابجایی شکاف از خط وسط موجبر می باشد و aوb به ترتیب پهنا و ارتفاع موجبر می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد