پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

همانطور که پیشتر گفته گردید، پترن افقی آنتن حلقه آلفورد دایره‌ای و همه جهته می‌باشد. فرستنده CVOR شامل پنج آنتن حلقه آلفورد که یکی بعنوان آنتن کریر در وسط و چهار آنتن دیگر اطراف آنتن کریر قرار دارند. همگی پنج آنتن، سیگنال ارسالی را همه جهته اما با توان و فاز متفاوت ارسال می‌کنند. بعلت همه جهته بودن پترن افقی آنتن کریر، تمام هواپیماها روی محیط دایره اطراف آنتن، سیگنال ارسالی را یکسان دریافت می‌کنند. شکل (1-5) پترن آنتن کریر را نشان می‌دهد. پترن آنتن باندکناری بصورت چهار دایره‌ای می‌باشد که منطقه تحت پوشش هر دایره متناسب با توان ارسالی از آنتن می‌باشد. شکل (1-6) الگوی تشعشعی چهار آنتن باندکناری را نشان می‌دهد]2[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد