پایان نامه:جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بایستی توجه نمود که از روش ، تنها برای سیگنال های ارسالی که ناهمبسته باشند، می توان بهره گیری نمود. یکی دیگر از روش های قابل کاربرد برای مقداردهی اولیه در روش ، روش بردار تصویر متناوب[4]  می باشد. ایده اصلی الگوریتم ، توسط “واکس[5]” و “زیسکایند[6]” (32) به مقصود حل مسائل چند بعدی، از طریق جایگزینی آن توسط مسائل یک بعدی شکل گرفت. این روش را می توان به کلیه منابع، اعم از همبسته یا ناهمبسته اعمال نمود. اگرچه این روش در حالت کلی، به یک مقدار مینیمم محلی، همگرا می گردد، اما سرعت همگرایی آن در صورتی که ماتریس هسین به شکل نامناسب تعریف شده باشد، بسیار کند خواهد بود.

در روش ، در واقع با اجرای الگوریتم به صورت سلسله مراتبی، ‌کوشش در بهبود خروجی و افزایش دقت محاسبه زوایای ورودی داریم. در واقع، در هر مرحله از محاسبه بایستی، مقادیر تابع ، تقریب زده گردد. هم چنین به مقصود محاسبه عبارت های فوق، بایستی  و  به دست آید که به این مقصود  می توان از روش تجزیه ، بهره گیری نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: