پایان نامه:تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

به­دلیل محدودیت حرکت عرضی الکترون­ها و ماهیت بسیار نازک دیواره نانولوله­های کربنی، انتقال الکترون­ها توسط مکانیزمی کوانتومی تعریف می­گردد و معادله­ی دینامیک کلاسیک در توصیف این پدیده ناتوان می باشد. پس دقیق­ترین روش برای توصیف مسئله بهره گیری ازفرض اولیه[1] می باشد، اما بهره گیری از این روش پیچیده و نیازمند محاسبه­های عددی زیادی می باشد. در حال حاضر بهره گیری از روش دینامیک شبه­کلاسیک برای دست­یابی به­ماهیت مسئله کافی می باشد. در این روش الکترون را ذره­ای کلاسیک در حال حرکت در درونِ پتانسیلی با ساختار باند E که توسط مکانیک کوانتوم محاسبه می­گردد در نظر گرفته، تابع توزیع آن، f و جریان آن،J  را توسط روش بولتزمن محاسبه می­کنند [8].

علت های بهره گیری از معادله­های بولتزمن را می­توان به­صورت زیر بیان نمود:

  • به­دلیل طول زیاد نانولوله کربنی، موقعیت الکترون در طول آن ثابت می باشد و بسته موج الکترون به­عنوان ذره کلاسیک با انرژی مشخص در نظر گرفته می­گردد.
  • تراکم الکترون­ها بسیار کم می باشد و در نتیجه ارتباط آن­ها به­شکل مناسبی در معادله­های بولتزمن در نظر گرفته ­نمی­گردد.

پس، در این مسائل، معادله­های بولتزمن برای تحلیل انتقال حامل­ها مورد بهره گیری قرار می­گیرند [1].

[1] First principle

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد