طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد:پایان نامه

1)پردازش خط به خط (line-by-line )

2)الگوریتم هائی مبتنی بر پدیده داپلر

 

در پردازش خط به خط بصورت زیر اقدام می گردد:

در طی حرکت در امتداد یک خط آرایه مصنوعی SAR تشکیل می گردد. بطوریکه محل آرایه‌های مصنوعی برابر با مکان‌هائی می باشد که آنتن در آن‌ها امواج را انتشار می‌دهد. تفکیک پذیری زاویه‌ای با تشکیل پرتو باریک حاصل از آرایه مصنوعی که با ترکیب شدن آخرین بازگشتی در زمان نظاره بدست می‌آید. تفکیک‌پذیری فاصله نیز با بکارگیری فشرده‌سازی بهبود می‌یابد. برای هر سلول فاصله و هر پالس ارسالی تا آخر زمان نظاره، امواج بازگشتی در یک آرایه دو بعدی تحت عنوانMAP   که در هر پالس بروز می گردد، ذخیره می گردد.

برای واضح‌تر شدن روش خط به خط یک آرایه MAP با ابعاد  را در نظر بگیرید که قرار می باشد تولید گردد.  برابر با تعداد سلول‌های زاویه‌ای و  برابر با تعداد سلول فاصله‌ها می باشد. پس برای MAP ی که ابعاد آن   می باشد، ستون‌ها معرف سلول فاصله‌ها و سطرها معرف سلول‌های سمت می باشد. برای هر پالس ارسالی، سیگنال‌های بازگشتی از سلول فاصله‌های متوالی، پی‌درپی در اولین سطر MAP ذخیره می گردد. هنگامی که اولین سطر کاملاً پر گردید(یعنی بازگشتی‌ها از تمامی سلول فاصله‌ها دریافت گردید) تمامی داده‌ها در تمامی سطرها قبل از اینکه پالس بعدی فرستاده گردد به پائین شیفت داده می شوند. پس هر سطر از MAP با ارسال هر پالس تولید می گردد. سرانجام برای زمان نظاره‌ی جاری سیگنال‌های بازگشتی از اولین پالس در آخرین سطر از MAP و سیگنال‌های بازگشتی از آخرین پالس ارسالی در اولین سطر از MAP ذخیره می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد