طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی:دانلود پایان نامه برق

تشدیدکننده امپدانس پله­ای (SIR) تشدیدکننده مود TEM یا شبه TEM متشکل از دو یا چند خط با امپدانس­های  و طول الکتریکی ، ختم شده با یک با مدار باز یا اتصال کوتاه می باشد. شکل ‏3‑10 یک المان ابتدایی SIR اتصال کوتاه شده ( یعنی نوع ) را نشان می­دهد[40] . با تعریف این المان ابتدایی، SIRهای نوع و  نیز می­توانند با ترکیب دو یا چهار المان ابتدایی حاصل شوند.

ساختار شکل ‏3‑10 ساختار یک SIR راستگرد معمولی می باشد. از ساختارهای تشدیدکننده امپدانس  پله می­توان CRLH SIR خط کوپل‌شده نوع  شکل ‏3‑11 را در نظر گرفت[41] . همان گونه که از شکل پیداست این SIR از دو تک‌سلول CRLH با امپدانس مشخصه‌های متفاوت  و طول الکتریکی  تشکیل‌شده می باشد.

شکل ‏3‑10- پارامترهای الکتریکی با یک سر باز، سر اتصال کوتاه و یک امپدانس تشدیدکننده پله[40] .

شکل ‏3‑11- ساختار یک CRLH SIR نوع  اتصال کوتاه شده با دو بخش.

برای چنین امپدانس تشدیدکننده پله­ای می­توان فیلترمیان‌گذر آن به شکل ‏3‑12 (الف) باشد. این فیلتر شامل دو CRLH SIR خط کوپل­شده متقارن می باشد.  در این ساختار CRLH SIRها با فاصله­های غیریکنواخت  و  از هم جدا و در یک نقطه که با via فلزی اتصال کوتاه شده به هم متصل شده‌اند. در اینجا via فلزی تأثیر یک معکوس کننده[2] امپدانس را دارد[42]  .

مدار معادل این فیلترمیان‌گذر CRLH SIR در شکل ‏3‑12 (ب) نشان داده‌شده می باشد. قابل توجه می باشد که مقادیر  ،  ،  و  بزرگ‌تر از بقیه پارامترها هستند. این موضوع قابل پیش­بینی می باشد زیرا که کوپلینگ الکتریکی در حول پایانه­های IP/OP  و کوپلینگ مغناطیسی در حول via بیشتر می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد