طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی:پایان نامه

 

اولین ساختار پیاده‌سازی شده با خط انتقال متامتریالی توزیع‌شده[1] توسط مرجع­های [18]  و [19]  ارائه گردید و بعدها در کارهای زیادی مانند [20] و [21]  بکار گرفته گردید. همانطور که شکل ‏3‑1 نشان می­دهد این ساختار شامل خازن interdigital به صورت سری و سلف ایجادشده با استاب اتصال کوتاه شده می باشد. بعد از معرفی چنین ساختار CRLH بر روی تکنولوژی مایکرواستریپ با بهره گیری از خطوط انتقال، پیاده‌سازی‌های متنوعی در این زمینه انجام‌شده می باشد[22] -[25] .

شکل ‏3‑1- اولین ساختار خط انتقال متامتریالی  CRLH توزیع‌شده با بهره گیری از تکنولوژی مایکرواستریپ[19]  .

در شکل ‏3‑1 انتظار می­رود  که فقط CL توسط interdigital در شاخه سری ایجاد گردد اما به خاطر شار مغناطیسی ایجادشده توسط جریان شارشی در طول دندانه­های خازن، LR پارازیتی نیز به صورت سری در مدار معادل این ساختار قرار می­گیرد و همچنین انتظار می­رود که استاب اتصال کوتاه شده با via فقط سلف LL ایجاد کند اما به خاطر صفحه موازی با زمین، گرادیان ولتاژی بین خط و زمین ایجاد می گردد که این معادل با خازن پارازیتی CR می باشد.

همان گونه که در فصل 1 اظهار شده می باشد برای این خطوط CRLH می­توان ساختارهای بالانس و غیر بالانس ایجاد نمود. شکل ‏3‑2 پاسخ فرکانسی برای این دو حالت را نشان می­دهد. همان گونه که در این شکل دیده برای حالت بالانس هیچ شکافی در باند گذر وجود ندارد (شکل ‏3‑2 (الف)) و برای حالت غیر بالانس این شکاف حول فرکانس مرکزی f0 = 3 GHz  ایجاد می گردد.

[1] Distributed

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد