طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی-دانلود پایان نامه

تا کنون تنها فیلترهایی را که دارای المان‌های بدون افت هستند را در نظر گرفته شده می باشد، اما هر فیلتر مایکروویو عملی المان‌های پر اتلاف با ضرایب کیفیت بی باری محدود وابسته با توان پراکندگی این المان‌ها را داراست. چنین پراکندگی پارازیتیکی[3] ممکن می باشد به گونه متناوب موجب تفاوت‌های اساسی بین پاسخ فیلتر واقعی و فیلتر ایده آلی که با المان‌های بدون افت طراحی‌شده، گردد. پس تعیین اثرات پراکندگی روی مشخصات افت درونی فیلتر لازم می باشد.

1-1-1- ضرایب کیفیت بی باری المان‌های راکتیو پر اتلاف

به گونه کلی افت‌ها در یک سلف، توسط مقاومت R سری با اندوکتانس خالص L نشان داده می شوند، همان گونه که در شکل ‏2‑17 (الف) به تصویر کشیده شده می باشد. ضریب کیفیت بی باری  سلف پر اتلاف4[4]  به صورت ارتباط (‏2‑41) تعریف می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: