طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی-پایان نامه ارشد

 

در یک فیلتر پایین گذر نرمالیزه شده، مقاومت یا رسانایی منبع  و فرکانس زاویه‌ای قطع  می باشد. برای نمونه، شکل ‏2‑5 دو فرم ممکن از یک فیلتر نوع پایین گذر n قطبی را برای درک پاسخ فیلتر تمام قطب، مانند فیلترهای چبی شو و باترورث را نشان می‌دهد. بایستی توجه داشت که در این شکل  برای i=1 تا n برای هر دو مورد اندوکتانس سلف سری یا ظرفیت خازن موازی بکار رفته می باشد، پس  تعداد المان‌های راکتیو می باشد. اگر  خازن موازی یا سلف سری باشد، پس  به عنوان مقاومت منبع یا رسانایی منبع تعریف می گردد. به گونه مشابه اگر  خازن موازی یا سلف سری باشد،  مقاومت بار یا رسانایی بار می باشد [15].

فیلتر پایین گذر می‌تواند به عنوان یک الگو برای طراحی فیلترهای عملی بسیاری توسط تبدیلات المانی و فرکانسی باشد، که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد