طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس:پایان نامه ارشد

هر آرایه متناوب را می­توان به دو روش تحریک نمود: با یک موج مسطح یکنواخت ، همانطوری که در شکل 2-8-الف (آرایه غیر فعال) نشان داده شده می باشد و یا با مولدهای متصل شده به هر جزء در ساختار، بصورتی که در شکل 2-8-ب (آرایه فعال) نشان داده شده می باشد. در مورد اخیر، بدلیل متناوب بودن ساختار، مولدهای ولتاژ وصل شده به هر جزء بایستی دامنه یکسان و تغییر فاز خطی در طول آرایه داشته باشند.

در آرایه­های غیر فعال، بخشی از موج تابشی در جهت مستقیم منتقل می گردد ( ) و بخشی نیز منعکس می گردد ( ). ضریب انعکاس(Γ) و ضریب انتقال (τ) اینگونه تعریف می شوند [1]:

(2-2)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد