طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس-دانلود پایان نامه

اگر یک موج مسطح یکنواخت با زاویه η به سطح یک ساختار متناوب یک بعدی با دوره تناوب Dx تابیده گردد، جریان­­هایی روی سطح عناصر هادی القا می­گردد. در یک آرایه بی­نهایت، دامنه جریان هر عنصر یکسان می باشد در حالی که تاخیر فازی معادل با sinη Dx β در هر عنصر نسبت به عنصر مجاورش ایجاد می­گردد. این جریان­ها سبب تشعشع میدان­های پراکندگی در جهت جلو (انتقال) و پشت (انعکاس) ساختار می­شوند. اگر فاصله بین عناصر کم باشد، تاخیر فاز از یک عنصر به عنصر دیگر بسیار کم می باشد. پس تشعشع میدانهای همه عناصر در یک جهت می­باشند. اگر فاصله بین عناصر زیاد باشد، میدان­ها ممکن می باشد در جهات مشخص دیگری مثل gη مطابق شکل  2-7 نیز منتشر شوند که این امواج لوب­های ساینده نامیده می­شوند. با در نظر گرفتن لوب ساینده، اختلاف فاز هر عنصر نسبت به عنصر مجاورش به اندازه (gη sin+ sinη)Dx β می­گردد که در این ارتباط = β می باشد که  طول موج الکتریکی محیط می­باشد. اگر این اختلاف فاز برابر با ضریب صحیحی از π2 گردد، لوب ساینده منتشر می­گردد که در این حالت زاویه لوب ساینده برابر می باشد با:

(2-1)

که در این ارتباط c سرعت نور و F  فرکانس موج تابشی می باشد. پس زاویه لوب ساینده به دوره تناوب و زاویه تابش وابسته می باشد. در نتیجه برای جلوگیری از تشکیل لوب ساینده دوره تناوب را کوچکتر از نصف طول موج انتخاب می­کنیم [1، 3].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: