طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس:دانلود پایان نامه ارشد

وقتی یک موج الکترومغناطیسی به سطح انتخابگر فرکانس می­تابد جریان­های الکتریکی روی سطح اجزای

هادی القا می­شوند. این جریان­های القا شده باعث تشعشع دوباره امواج الکترومغناطیسی از سطح اجزای هادی می­گردد. سطوح انتخابگر فرکانس بسته به شکل اجزای بکار رفته در ساختارشان، می­توانند به صورت سلف و خازن ذخیره کننده انرژی در یک مدار الکتریکی مدل شوند.

اگر اجزای هادی در ساختار دارای تلفات باشند، عملکرد سطح انتخابگر فرکانس تحت تاثیر قرار می­گیرد. همانطوری که در شکل 2-4 نشان داده شده می باشد، برای سطح انتخابگر فرکانسی با اجزای حلقوی مربعی، رسانایی جزء هادی با یک مقاومت در مدار معادل مدل می­گردد. هر چه مقدار این مقاومت افزایش یابد، تضعیف در فرکانس تشدید کاهش می­یابد تا جایی که سطح انتخابگر فرکانس خصوصیات انتخاب فرکانسی خود را از دست می­دهد. پس انتخاب مواد با رسانایی متفاوت، منجر به سطوح انتخابگر فرکانس متفاوتی می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد