طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE-پایان نامه

به گونه کلی الگوریتم­های زمان­بندی در جهت فروسو برای تخصیص منابع در دسترس به کاربران، به دو دسته­ی الگوریتم­های زمان­بندی دینامیک و استاتیک تقسیم می­شوند [17]. در الگوریتم­های زمان­بندی استاتیک یک زیر کانال در کل مدت زمان­بندی به یک کاربر اختصاص می­یابد. این الگوریتم­ها برای ساختارهای دسترسی چندگانه معمولی نظیر دسترسی چند­گانه تقسیم زمانی[1] و  دسترسی چندگانه­ی تقسیم فرکانسی[2] به­کار می­رود. این روش تخصیص به گونه­ای می باشد که­ به کیفیت­­ کانال در بازه­های زمانی ارسال مختلف، توجهی نمی­کند. حسن الگوریتم­های زمان­بندی استاتیک پیچیدگی کم آن­ها و عیب­شان  نیز عدم بهره گیری از بلوک منابع موجود در زیرکانال­های مختلف برای تخصیص به یک کاربر در بازه­ها­ی زمانی ارسال می باشد. در طرف مقابل الگوریتم­های استاتیک، الگوریتم­های دینامیک وجود دارند که در شروع هربازه­ی زمانی ارسال، شرایط کانال هر کاربر را مورد مطالعه قرار می­دهد. حسن این کار بهره گیری از تمام بلوک منابع در همه­ی زیرکانال­ها و بهره گیری از کل پهنای باند در هر بازه­ی زمانی ارسال می باشد و در نتیجه عملکرد شبکه و نرخ ارسال شبکه بهتر از حالت قبل می­گردد.

همانطور که در فصل قبل اظهار گردید، ایستگاه مبنا در ساختار شبکه­ی LTE در مرکز  سلول به صورت ثابت قرار گرفته و مسئول تخصیص بلوک منبع در میان همه­ی کاربران فعال داخل سلول می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد