طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE:دانلود پایان نامه

شکل‏2‑10 مدل ترافیکی ویدئو]15[

پارامترهای مورد بهره گیری برای شبیه­سازی ترافیک ویدئو مطابق با  جدول 2-4 در نظرگرفته شده می باشد]15[:

جدول‏2‑4پارامترهای ترافیک ویدئو

پارامترهای توزیع توزیع نوع اطلاعات
50میلی­ثانیه قطعی[1]

 

بازه­های زمانی بین شروع هر فریم
8 قطعی تعداد بسته­ها در یک فریم
K=40 bytes, Truncated Paretoبر اساس تابع چگالی

(کمینه=50 بایت, بیشینه=125 بایت)

اندازه بسته­ها
K=2.5ms, Truncated Pareto براساس تابع چگالی (کمینه=میلی­ثانیه 6,بیشینه=میلی­ثانیه 5/12) بازه­ی زمانی بین ورود بسته­ها در یک فریم

 

نکته­ای که در مورد این سه مدل ترافیکی بایستی درنظر گرفت این می باشد که بسته­های مربوط به ترافیک صدا اگر بیش از 100 میلی­ثانیه در صف منتظر بمانند از بین خواهند رفت و این مقدار برای ترافیک ویدئو برابر با 150 میلی­ثانیه بوده و حداکثر زمان قابل تحمل ترافیک صفحات وب برابر با 300 میلی­ثانیه می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد