طراحی و بررسی روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با استفاده از سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی-پایان نامه

درون یابی پایین گذر با قرار دادن صفر در زیر حامل های مابین زیر حامل هایی که در آنها تخمین کانال از ارتباط ی (5-46) انجام می شود و اعمال یک فیلتر پایین گذر FIR به آن انجام می شود. این فیلتر کردن به گونه ایست که مقادیر تخمین کانال در زیر حامل های آموزشی بدون تغییر عبور کرده و درون یابی در نقاط مابین به صورتی انجام می گردد که میانگین مربع خطا[2] (MSE) بین نقاط درون یابی شده و مقادیر اصلی آن به حداقل برسد [17]. این درون یابی به کارگیری تابع “interp” در نرم افزار MATLAB قابل بهره گیری می باشد. در شکل (5-10)، NMSE تخمین کانال با بهره گیری از سیگنال های آموزشی متعامد و درون یابی پایین گذر بر حسب SNR متوسط برای مقادیر مختلف  رسم شده می باشد. پارامتر های سیستم شبیه سازی شده همانند بخش (5-2-1) می باشد. همان گونه که در این شکل دیده می گردد، با افزایش تعداد زیر حامل های آموزشی، عملکرد تخمین کانال بهبود می یابد.

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد