طراحی و بررسی روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با استفاده از سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی:پایان نامه ارشد

با در نظر داشتن ارتباط ی (5-4) و (5-5) برای بردار خطای تخمین پاسخ ضربه ی کانال داریم:

با در نظر گرفتن این نکته که المان های ماتریس  سمبل هایی داخواه می باشند و از سمبل های خاصی برای سمبل های آموزشی بهره گیری نمی گردد (از این جهت روش های ذکر گردیده برای تعقیب وضعیت کانال با بهره گیری از داده های آشکارسازی شده نیز قابل بهره گیری می باشد)، پس ماتریس کواریانس  دیگر همانند  قطری نبوده و در نتیجه المان های  (دارای توزیع گوسی مختلط با میانگین صفر) همبسته هستند. الگوریتم ILS با بهره گیری از این همبستگی و تخمین بخشی از مولفه های نویز موجود در محدوده ی گسترش تاخیر کانال با بهره گیری از مولفه های خارج از این محدوده که در الگوریتم ELS حذف شده بودند، عملکرد تخمین کانال را بهبود می بخشد. بردار  به دو بخش نویز تخمین کانال در محدوده ی گسترش تاخیر کانال  و نویز تخمین کانال خارج از این محدوده  به شکل زیر تقسیم می گردد [18]:

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: