طراحی و بررسی روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با استفاده از سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی:دانلود پایان نامه

در الگوی بلوکی تن های آموزشی[1] در تمامی زیر حامل های یک سمبل OFDM قرار می گیرد و این سمبل ها به صورت متناوب جهت تعقیب وضعیت کانال توسط فرستنده ارسال می شوند. با در نظر داشتن اینکه تن های آموزشی در تمامی زیر حامل ها قرار داده می گردد، این الگو برای کانال های با محوشدگی گزینشگر فرکانسی مناسب می باشد. با در نظر داشتن طیف توان داپلر کانال و تئوری نمونه برداری، جهت تخمین کانال در طول زمان بایستی فرکانس قرار دادن سمبل های آموزشی در بین سمبل های ارسالی در طول زمان حداقل برابر پخش داپلر کانال باشد. با در نظر گرفتن ارتباط ی عکس گسترش داپلر و زمان همدوسی می توان گفت که دوره ی تناوب قرار دادن سمبل های آموزشی در بین سمبل های ارسالی در طول زمان ، حداکثر برابر زمان همدوسی کانال (معکوس پخش داپلر کانال) می باشد [12]:

 

در کانال های با محوشدگی سریع،  کاهش یافته و در نتیجه بهره گیری از الگوی بلوکی برای سمبل های آموزشی موجب افت کارایی پهنای باند[2] می گردد. پس این الگو برای کانال های با محوشدگی آهسته مناسب می باشد [17]. ساختار الگوی بلوکی در شکل (4-1) نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: