در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

روشهای شناسایی و مقابله با پرشدگی (Congestion) در خطوط انتقال سیستم های قدرت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
امروزه حرکت سیستمهای قدرت به سوی فضاهای جدید اقتصادی و مدیریتی، فصل جدیدی در بهره برداری از این سیستمها باز کرده می باشد. یکی از این بزرگترین پیامدهای این حرکت، دسترسی آزاد به سیستمهای قدرت می باشد. دسترسی آزاد به شبکه انتقال نیاز به وجود یک رقابت سالم در بازارهای توان میباشد. لکن به دلیل امکان ایجاد پرشدگی در شبکه انتقال، دسترسی آزاد می تواند به یک مشکل عمده در این سیستمها تبدیل گردد. از طرفی انتقال توان از یک ناحیه سیستم قدرت به ناحیه دیگر به عوامل مختلفی همچون توپولوژی شبکه، محل و اندازه توان اکتیو و راکتیو تولیدی و مصرفی در شبکه، منحنی قابلیت کار ژنراتورهای موجود، حدود حرارتی تجهیزات نصب شده و… بستگی دارد. در یک سیستم قدرت تجدید ساختار شده عوامل مذکور نسبت به زمان همواره در حال تغییر می باشند، این خود موجب می گردد تا قابلیت انتقال توان الکتریکی از یک ناحیه به ناحیه دیگر تابعی از زمان باشد و در بعضی شرایط به دلیل عدم قطعیتهای موجود در سیستم قدرت در قسمتی از شبکه های انتقال ، پرشدگی ایجاد گردد. در این پروژه، پس از تعریف پرشدگی شبکه انتقال، عوامل مؤثرایجاد آن و پیامدهای آن در بهره برداری از شبکه، مورد بحث واقع شده و تقسیم بندی هایی برای روشهای مدیریت پرشدگی از دیدگاههای متفاوت مطرح شده می باشد.
مقدمه
تجدید ساختار در برق یکی از مسائل جدید در سالهای اخیر می باشد، که به مقصود ایجاد رقابت و کاهش قیمت برق، افزایش بازدهی شبکه قدرت، بهبود سرویس دهی و کیفیت برق، ومانند آن در سیستم قدرت مطرح می گردد به واسطه قید و بندهای فیزیکی در انتقال توان، بازار برق در بسیاری از موردها از یک سیستم رقابتی کامل، فاصله می گیرد.
از مهمترین قید و بندها، ایجاد پرشدگی در سیستم انتقال می باشد، که به واسطه آن فضای رقابت محدود می گردد. پس از اجرای بازار انرژی در سیستمهای تجدید ساختار شده، و تعیین سهم تولید هر یک از تولید کنندگان حالاتی پیش می آید که بعضی از قیود شبکه نظیر حد توان عبوری از خطوط انتقال شینها نقض می گردند، چنین حالتی تحت عنوان پرشدگی شناخته می گردد. اعمال راهکارهای مناسب برای رفع پرشدگی که مدیریت پرشدگی نامیده می گردد.
فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1- کلیات
تجدید ساختار در برق یکی از مسائل جدید در سالهای اخیر می باشد، که به مقصود ایجاد رقابت و کاهش قیمت برق، افزایش بازدهی شبکه قدرت، بهبود سرویس دهی و کیفیت برق، ومانند آن در سیستم قدرت مطرح می گردد به واسطه قید و بندهای فیزیکی در انتقال توان، بازار برق در بسیاری از موردها از یک سیستم رقابتی کامل، فاصله می گیرد.
از مهمترین قید و بندها، ایجاد پرشدگی در سیستم انتقال می باشد، که به واسطه آن فضای رقابت محدود می گردد. پس از اجرای بازار انرژی در سیستمهای تجدید ساختار شده، و تعیین سهم تولید هر یک از تولید کنندگان حالاتی پیش می آید که بعضی از قیود شبکه نظیر حد توان عبوری از خطوط انتقال شینها نقض می گردند، چنین حالتی تحت عنوان پرشدگی شناخته می گردد. اعمال راهکارهای مناسب برای رفع پرشدگی که مدیریت پرشدگی نامیده می گردد، از وظایف اصلی اپراتور مستقل سیستم (ISO) می باشد.
وقتی صحبت از خصوصی سازی می گردد هدف اصلی ایجاد یک محیط رقابتی جهت کاهش هزینه ها و قیمتها و بهبود کیفیت کالاها و  خدمات می باشد. برای فراهم آوردن چنین محیطی بایستی بستر مناسبی برای رقابت فراهم گردد از آن جمله ایجاد شرایطی مساوی و منصفانه برای رقابت فراهم گردد. در سیستمهای قدرت یکی از موردها حساس، بسترسازی جهت ایجاد شرایط مساوی و منصفانه برای رقابت می باشد. در سیستم های قدرت یکی از موردها حساس زمینه سازی جهت ایجاد شریط مساوی، دسترسی یکسان اعضای بازار به سیستم انتقال می باشد.
مسلماً راه حل ایده آل برای رفع مشکل، توسعه بخش تولید و انتقال و پوشش دادن تقاضای توان به طورکامل می باشد اما واضح می باشد این راه به علت های مختلف و مشخص فنی و اقتصادی امکان پذیر نمی باشد، پس برنامه ریزان سیستم، ناچار به دنبال روشهای دیگر می باشند. پس پرداختن به روشهای کاهش پرشدگی و پیشگیری از پرشدگی، روش هایی می باشد که با تجدید ساختار سیستمهای قدرت شکل جدی تری به خود گرفتند.
وظیفه ISO در بازار برق تضمین این می باشد که مبادلات توان که طبق قراردادهای مابین تولید کنندگان و مصرف کنندگان منعقد می گردد با سطح مناسبی از امنیت و قابلیت اطمینان انجام بپذیرد. اما در یک سیستم واقعی با در نظر داشتن حجم بالای مبادلات توان، خطوط انتقال ممکن می باشد دچار پرشدگی شوند. در سیستمهای مختلف در کشورهای مختلف از روشهای خاصی جهت رفع پرشدگی بهره گیری می گردد. از لحظ کلی روشهای مورد بهره گیری به دو دسته فنی واقتصادی تقسیم می شوند.
روشهای فنی عموماً بر مبنای یک برنامه ریزی دوباره تولید بهینه با قیود امنیت و انتقال، بهره برداری از تپ ترانسفورماتورها، خروج خطوط پرشده، قطع بار و بهره برداری از ادوات FACTS استوارند.
روشهای اقتصادی عموماً شامل پروسه های قیمت گذاری و تعرفه گذاری و جداسازی بازار و اقداماتی همانند این می باشند. به عنوان معرفی و آشنایی بیشتر با روشهای کاربردی مدیریت پرشدگی در فصول بعد روشهای بهره برداری از سیستم انتقال در سیستمهای تجدید ساختار یافته به اختصار تبیین داده خواهد گردید. مطالعه روشهای دیگری از مدیریت پرشدگی در دو ساختار بازار دو جانبه و سیستم مبتنی به بازار اشتراکی نیز در مرجع [١] مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته می باشد. دو روش مورد برررسی قرار گرفته اند. روش اول بر اساس یک چارچوب نرخ گذاری گره ای استوار می باشد که راه حل پیشنهادی جهت بازارهای تسهیلات اشتراکی به حساب می آید. در این روش هزینه های سیستم انتقال ناشی از قیود انتقال برآورد می گردد و تأثیر هر شین در این هزینه ها به عنوان هزینه گره ای محاسبه می گردد و اعمال می گردد. روش دیگر که روش پیشنهادی در بازارهای دو جانبه می باشد، روش تخصیص هزینه می باشد. در روش اول هزینه پرشدگی به صورت هزینه های حاشیه ای در هر شین تقسیم می شوند و در روش دوم یک راه حل کلی با تابع هدف کمینه کردن هزینه مد نظر قرار می گیرد که این هزینه پرشدگی توسط مالک سیستم انتقال تعیین می گردد. این مسأله خود می تواند مشکل ساز گردد زیرا ممکن می باشد در مورد محدودیتهای سیستم انتقال مشوق های منفی ایجاد گردد.
در بازارهای دو جانبه از آنجایی که ISO نمی تواند هیچ دخالتی در برنامه ریزی تولید ژنراتورها داشته باشد مجبور می باشد نیاز برنامه ریزی تولید خود را از طریق بازار ٣ تعادلی بر آورده سازد.
وقتی تولید کننده و مصرف کننده انرژی الکتریکی تمایل به تولید و مصرف در حدی دارند که موجب آن گردد که سیستم انتقال در مرز یا فراتر از یک یا تعدادی از قیود انتقال اقدام کند گفته می گردد، سیستم پرشده(متراکم) شده می باشد. مدیریت پرشدگی کنترل سیستم انتقال و در نتیجه قیود انتقال سیستم می باشد. پرشدگی واژه ای می باشد در ارتباط با مقررات زدایی که از اقتصاد وارد سیستم قدرت شده می باشد. اگرچه مفهوم پرشدگی در سیستمهای قدرت قبل از مقررات زدایی پیدا گردید. در بحثهای مربوطه به امنیت، حالت پایدار مورد بحث واقع می گردد و هدف اصلی، کنترل خروجی ژنراتورها به ترتیبی می باشد که سیستم درکمترین هزینه، امن بماند. در دوره پیش از تجدید ساختار سازی، اغلب تبادل انرژی بین شرکتهای برق مجاور بود. معاملات و تبادلات انجام نمی گرفت مگر اینکه هر شرکت موافقت خود را با در نظر داشتن بهترین گزینه اش از لحاظ اقتصادی و امنیت اعلام می نمود. فقط زمانی که معامله، روی امنیت یک شرکت واسطه تأثیر داشت شرایطی تحت عنوان چرخه سه- بخشی ۴ مطرح می گردید که امروزه تحت عنوان پرشدگی شناخته می گردد .در شرق ایالت متحده این امر موجب ایجاد یک توافق کلی در مسیرهای موازی گردید.
این توافق اساساً یک روش تقریبی برای محاسبه تأثیر یک معامله روی بخش سوم ایجاد می نمود و برای زمانیکه بخش سوم بتواند یک معامله را به خاطر قیود امنیتش محدود کند یک مجموعه قوانین وضع نمود. در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته، چالش مدیریت پرشدگی برای بهره بردار سیستم انتقال موجب وضع یک سری قوانین شده می باشد که کنترل مناسب روی مصرف کننده و تولید کننده (بارها و ژنراتورها) را جهت حفظ سطح قابل قبولی از امنیت و قابلیت اطمینان هم در کوتاه مدت (بهره بردار بهنگام) و هم در بلند مدت (ساخت بخش تولید و انتقال) در حالیکه بهره وری بازار حداکثر باشد، ایجاد می کند.
قوانین بایستی محکم باشند زیرا نهادهایی ممکن می باشد به دلیل بدست آوردن قدرت بازار و افزایش سود برای خودشان به دنبال بهره برداری و در دست گرفتن مسأله پرشدگی باشند. این قوانین همچنین بایستی در تأثیری که روی مشتریان می گذارند منصفانه باشند و همچنین بایستی به گونه واضح مشخص کنند که برای شرکت کنندگان چرا یک مسأله و پیآمد خاصی رخ می دهد. شکل مدیریت پرشدگی وابسته به شکل بازار انرژی می باشد و نمی تواند از ملاحظات بازار جدا گردد.
تعداد صفحه : 105
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: شبیه سازی کدینگ و دکدینگ الگوریتم Lempel-Ziv

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق