ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک :پایان نامه رشته برق

غالب روش هایی که برای جبران سازی حرکتی در تصاویر ویدئویی به کار برده می گردد بر پایه الگوریتم های تطبیق بلوکی می باشند ]13، 14[. در این روش ها، هدف تعیین کردن مقدار حرکت اجزا مختلف تصویر می باشد. مقصود از حرکت آن می باشد که بتوانیم جابجایی اجزا مختلف تصویر را در فاصله میان دو فریم متوالی تعیین کنیم. در نتیجه می توانیم به هر کدام از پیکسل های تصویر مقداری را به عنوان بردار جابجایی[1] اختصاص دهیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد