دانلود پایان نامه رشته برق شبیه‌سازی رادار دهانه ترکیبی

بنحو مطلوب انتخاب گردد تا معرف یک هدف واقعی باشد. برای مدل‌سازی اهداف ، از تصویر اهداف بهره گیری شده می باشد. برای این مقصود آغاز یک تصویر مناسب انتخاب و یکی از ماتریس‌های توصیف‌گر رنگ آن (r,g,b) ، بعنوان RCS آن هدف بکار گرفته می گردد. در شکل ‏5-12 ، RCS مدل شده برای یک هواپیمای مسافر بری با روش گفته شده نمایش داده شده می باشد.

شکل ‏5-12-  RCS مدل شده برای هواپیما

ماتریس مدل شده برای RCS ، نرمالیزه شده و بیشترین مقدار آن یک می باشد. تفکیک‌پذیری RCS مدل شده ، بیشتر از تفکیک‌پذیری رادار طراحی شده، در نظر گرفته شده می باشد. در این مدل درایه‌های ماتریس معرف مکان و مقدار هر درایه معرف مقدار RCS خواهدبود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد