دانلود پایان نامه رشته برق سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی

  • استخراج همبستگی فضایی به مقصود بهبود الگوریتم های مبتنی بر معیار MMSE
  • مطالعه روش های مختلف تخمین ماتریس کواریانس کانال
  • مطالعه روش های تخمین کانال های تنک با بهره گیری از تکنیک لمس فشرده[1]
  • مطالعه روش های نیمه کور تخمین کانال
  • مطالعه روش های وفقی جهت تخمین کانال
  • طراحی الگوریتم های تخمین در محیط های غیر گوسی

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: