دانلود پایان نامه رشته برق سطح لوب کناری

همانطور که در فصل گذشته مطرح گردید، آرایه های موج رونده دارای پهنای باند فرکانسی خوبی می باشند. از طرف دیگر هرگاه نیاز به پلاریزاسیون عمودی باشد از شکاف های اریب روی بدنه باریک موجبر بهره گیری می گردد. همانطور که تصریح گردید این شکاف ها در طراحی آرایه های صفحه ای بسیار بیشتر از شکاف های روی بدنه پهن موجبر بهره گیری می شوند زیرا در این حالت فاصله کمتر بین خطوط موجبری در آرایه های صفحهای، از به وجود آمدن لوب گریتینگ در فرکانس های بالا جلوگیری می کند.[41]

همانطور که در فصل یک مطرح گردید بسیاری از رادار ها که بایستی هم دارای دقت و هم برد خوبی باشند در باند S طراحی می شوند. با در نظر داشتن این مسائل هدف در این فصل طراحی و شبیه سازی یک آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکاف دار باند S می باشد که از شکاف های اریب روی بدنه باریک موجبر بهره گیری می کند.

زیرا آنتن در باند S می باشد  بایستی موجبر استاندارد باند S را انتخاب نمود و طراحی را روی این موجبر انجام داد. از این رو موجبر WR-284 انتخاب شده می باشد که برای عملکرد در این باند مناسب بوده و دارای ابعاد a=2.84 inch و b=1.34 inch می باشد. طبق استاندارد های جهانی ضخامت این موجبر 0.2 سانتی متر می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد