دانلود پایان نامه در مورد نانولوله های کربنی

با بهره گیری از تئوری شبه­کلاسیک به­مطالعه انتقال الکترون­ها در یک نانولوله کربنی تک­دیواره از نوع زیگزاگ با اعمال همزمان بایاس DC وAC  پرداختیم. با بهره گیری از معادله انتقالی بولتزمن در ساختارِ زمان استراحت ثابت، یک عبارت تحلیلی برای چگالی جریان به­دست آمد، چگالی جریان نرمالیزه­شده را برحسب میدان DC نرمالیزه­شده اعمالی در طول نانولوله کربنی شبیه­سازی کردیم. آغاز نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ (12،0) با در­نظر­گرفتن  شبیه­سازی کردیم. اُفت جریان به­وجودآمده از نوسان­های بلاخ را نظاره نمودیم. با تکرار شبیه­سازی برای  و  دریافتیم برای  اُفت جریان وجود ندارد، در صورتی­که با  رسانایی تفاضلی منفی[6] خواهیم داشت وبا در نظر داشتن­این­که t (زمان استراحت) یک مقدار ثابت می باشد، پس بسامد زاویه­ای بلاخ به­کار رفته در شبیه­سازی­ها بسیار اهمیت دارد و با کاهش دادن آن، رسانایی تفاضلی منفی وجود نخواهد داشت. به­عبارت دیگر برای داشتن رسانایی تفاضلی منفی، میدان DC بایستی از میدان بحرانی بیشتر باشد. هم­چنین تاثیر ضریب مشخصه نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ را نیز بر جریان عبوری از نانولوله کربنی مطالعه کردیم و دریافتیم که با افزایش ضریب مشخصه افزایش دامنه جریان عبوری از نانولوله کربنی برحسب میدان DC نرمالیزه­شده اعمالی را خواهیم داشت.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد