دانلود پایان نامه در مورد سیستم های ردیابی

در این مرحله هدف آن می باشد که با در نظر داشتن شکل شماره 3-10، به ازا هر کدام از نقاط موجود در تصویر یک بردار خاص ایجاد کنیم. می دانیم که شکل شماره 3-10 معرف هیستوگرام وزن دار شده نقاط همسایه هر اکسترمم می باشد. برای ایجاد این بردار از روشی معادل آن چه که در شکل شماره 3-11  نشان داده شده می باشد، بهره گیری می کنیم. به این ترتیب و با در نظر داشتن این نکته که هیستوگرام های جهتی مطابق شکل شماره 3-10، 16 هیستوگرام 8 جهتی هستند، می توان دریافت که به ازا هر نقطه اکسترمم می توان یک بردار 128 بعدی تعریف نمود. پس با مقایسه این بردار ها و همچنین با در نظر گرفتن فاصله اقلیدسی میان بردارها، می توان بهترین بردار متناظر برای هر اکسترمم را به دست آورد.

 

ذکر این نکته الزامی می باشد که با در نظر داشتن این که ممکن می باشد که اکسترمم ها در تصاویر مختلف دچار چرخش شده باشند، برای مقایسه آن ها در وهله اول بایستی زاویه میان آن ها را از بین برد. به این ترتیب با مقایسه فاصله اقلیدسی آن ها می توان بهترین بردار متناظر را پیدا نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد