دانلود پایان نامه درباره پلاریزاسیون متقاطع

برای این مقصود آغاز آرایه موج رونده ای برای زاویه 85 درجه طراحی شده می باشد و سپس در نرم افزار CST شبیه سازی شده می باشد. برای زوایای طراحی کمتر از 90 درجه طبق فرمول 37.3 فاصله بین المان ها بیشتر از  در فرکانس مرکزی می گردد و برای فرکانس های پایینتر از فرکانس مرکزی ممکن می باشد که طول الکتریکی بین المان ها  شده و مقدار VSWR به خاطر جمع شدن هم فاز انعکاس های شکاف ها در ورودی پیک بزند.در فرکانس های بالا نیز به دلیل بزرگ شدن طول الکتریکی بین المان های تشعشعی یا شکاف ها طبق فرمول 36.2 احتمال به وجود آمدن لوب گریتینگ هست. فرضا اگراندازه در فرکانس مرکزی برابر 7.7 سانتی متر باشد و برای زاویه بیم اصلی 85 درجه فاصله بین المان ها 8.8 سانتی متر می گردد.در شکل 2-4 شمای کلی این آرایه نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد