در این پژوهش فرض شده که توان نیروگاه بادی با یک توزیع نرمال  مدل می­گردد به این شکل که اندازه باد پیش­بینی شده میانگین  و انحراف معیار  در نظر گرفته می­گردد. از شبیه سازی مونت­کارلو برای تولید زیادی سناریو با توزیع نرمال بهره گیری می­گردد. در هر سناریو اندازه تولید باد به صورت تصادفی و براساس اندازه پیش بینی توان تولیدی باد (میانگین) صورت گرفته می باشد. میانگین توان تولیدی باد در نظر گرفته شده 150 مگاوات و اندازه انحراف معیار 5% میانگین توان تولیدی باد می باشد. شبکه مورد بهره گیری برای این شبیه­سازی، سیستم تست IEEE RTS1 می باشد. بردار متغیرهای تصادفی شامل 64 متغیر تصادفی می باشد که وضعیت دسترس پذیری 26 واحد تولیدی و37 خط انتقال و 1 تولید مزرعه بادی می­باشند. مجموع سناریوهای تولیدی به روش مونت کارلو برای خروج ها 3967 سناریو در نظر گرفته شده می باشد که با بهره گیری از روش کاهش سناریو fast forward با در نظر گرفتن اینکه فاصله نسبی بین سناریوهای تولیدی و کاهش یافته 10% باشد تعداد سناریوها به 58 سناریو کاهش یافته می باشد [34]. پس ماتریس سناریوها در هر ساعت ابعادی معادل 58 64 را خواهد داشت که شامل 26 متغیر خروج واحد تولید، 37 متغیر خروج خط و 1 متغیر توان تولیدی مزرعه بادی در هر ساعت می­باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد :تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها