خصوصیات الکترونی عالی ترانزیستورهای ساخته شده با بهره گیری از CNT ، آنها را به عنوان کاندیدهای بالقوه مدارات مجتمع آینده تغییر داده می باشد. اصلیترین تفاوت بین CNFET و SiCMOS جنس کانال آنها می باشد، که در CNFET نانو لوله- های تک جداره میباشد. نانو لولهی کربن تک جداره 1از استوانه های توخالی که اتمهای کربن در آنها به شکل شبکه کندوی عسل مرتب شده اند، تشکیل شده می باشد [14] .

اولین بار این ساختار در سال 1993 توسط بتهون2 [15] و ایجما [16] 3معرفی شده می باشد. به هدف  تجسم فکری بهتر، میتوان گفت که SWCNT با غلتانده شدن یک ورقه گرافن بدست میآیند. ساختار نواری SWCNT را همچنین می توان با بهره گیری از بردار کایرال توصیف نمود:

 

که در آن n و m اعداد صحیح و نشاندهنده کایرالیتی لوله و a1 و a2 بردارهای ثابتی از شبکه گرافن می باشد. شکل 1-2 نمایش مصوری از بردارهای کایرال SWCNT را نشان میدهد. مقدار m و n نشان دهنده خاصیت نانو لوله های کربنی می باشد که میتواند خاصیت نیمه هادی و یا فلزی از خود نشان دهد؛ بر این اساس که الف( اگر n=m باشد نانو لوله کربنی خاصیت فلزی دارد. ب(اگر n-m=3i باشد، که i مقدار صحیحی می باشد، نانو لوله کربنی خاصیت نیمه هادی با ناحیه تخلیه کوچک دارد [17] و ج( اگر n-m#3i باشد، خاصیت نیمه هادی با ناحیه تخلیه بزرگ دارد [18].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق درباره فیلتر دوبانده