نتایج حاصل از شبیه سازی به دو روش تاثیر جریان شارژ باطریهای خودروها را بر نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتورهای توزیع نمایش می‌دهد. در روش اول مدل کاهش عمر به ما نشان می دهد در هر نقطه از مختصات کار ترانسفورماتور که دمای محیط و بار مبنا و بار خودروهای الکتریکی در آن معلوم می باشد مقدار نرخ از دست رفتن عمر چقدر می باشد. از این نمودار حساسیت نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتور به تغیرات دما و تغیرات بار الکتریکی مشخص می گردد. همچنین مشخص می گردد که در این نمودار تغیرات ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی چه تاثیری بر طریقه از دست رفتن عمر ترانسفورماتور خواهد داشت.

از طرف دیگر با بهره گیری از رابطه3-7 در فصل سوم، برنامه شبیه سازی قادر به محاسبه مقادیر میانگین سالیانه یا روزانه نرخ از دست رفتن عمر در دوره‌های مختلف شارژ باطری، به ازای سناریوهای مختلف ضریب نفوذ خواهد بود. در شبیه سازی، از روز نوعی فصل بهار و روز کاری در هفته بهره گیری شده می باشد.

بلوک دیاگرام زیر بطور خیلی کلی ارتباط مدلهای طراحی شده برای شبیه سازی بخش‌های مختلف برنامه را به ما نشان می‌دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد در مورد:داده‌های دیجیتالی