دانلود پایان نامه :جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

در روش های جهت یابی ناهمبسته هر بین فرکانسی به صورت مستقل از سایر بین ها پردازش می گردد و در نهایت از زوایای تخمین زده شده در تمامی بین های فرکانسی متوسط گیری می گردد [5] و [6]. با در نظر داشتن اینکه سیگنال خروجی آرایه در هر بین فرکانسی تقریباً باند باریک می باشد، در این مرحله می توان از تمامی روش های جهت یابی باند باریک بهره گیری نمود. به عنوان مثال، هنگامی که بخواهیم از الگوریتم  معمولی به عنوان جهت یاب باند باریک بهره گیری کنیم، زاویه ورود به صورت زیر تخمین زده می گردد [3]:

(3-29)

که در این ارتباط  زیر فضای نویز در بین فرکانسی  ام می باشد و  تعداد بین های فرکانسی می باشد. از ارتباط (3-29)، نظاره می گردد که آغاز طیف  را در هر بین فرکانسی به صورت مستقل از سایر بین ها محاسبه می کنیم. سپس از طیف های به دست آمده در بین های مختلف فرکانسی، میانگین گیری
می نماییم. توجه داریم که در حالت کلی این میانگین گیری می تواند وزن دار نیز باشد. برای تخمین زاویه ورود منابع معمولاً معکوس ارتباط (3-29) را به ازای زوایای مختلف محاسبه می کنند (ارتباط (3-30)).

(3-30)

عبارت بالا، در زوایای ورود منابع ماکزیمم می گردد. از روی قله هایی که در رسم این طیف نظاره
می گردد، می توان به زوایای ورود منابع پی برد. همان گونه که در ابتدای این بخش نیز اظهار کردیم،
روش های ناهمبسته در شرایط خاصی که  بالا بوده و فاصله فضائی منابع از هم زیاد می باشد، خوب اقدام می کند. در شرایطی که  پائین باشد، و یا طیف نویز در حوزه فرکانس یکنواخت نباشد و یا اینکه فاصله زاویه ای سیگنال ها از هم کم باشد، این الگوریتم ها حتی از حالتی که تنها یک بین پردازش می گردد، بدتر جواب می دهند [7].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد