دانلود پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

سیگنال های پهن باند[1]، سیگنال هایی هستند که انرژی سیگنال در یک باند فرکانسی، گسترش یافته که این باند فرکانسی نسبت به فرکانس مرکزی سیگنال، بسیار بزرگتر می باشد. در حالتی که سیگنال های محیط، پهن باند باشند، بهره گیری مستقیم از روش های جهت یابی باریک باند مقدور نخواهد بود. دلیل این ناتوانی این می باشد که روش های جهت یابی باند باریک، تأخیر بین سنسورهای مختلف را به صورت مستقیم فقط به صورت شیفت فاز اعمال می کنند. هنگامی که پهنای باند سیگنال نسبت به فرکانس مرکزی آن کوچک باشد، این فرض صحیح می باشد و می توان تأخیر بین سنسورها را به صورت مستقیم در اختلاف فاز جای داد.  اما هنگامی که پهنای باند سیگنال بزرگ باشد، دیگر چنین فرضی مستقر نیست و نمی توان تأخیر بین سنسورها را در یک اختلاف فاز ساده جای داد[1]. برای درک بهتر، سیگنال  را در نظر بگیرید. ارتباط بین این سیگنال و تبدیل فوریه آن به صورت زیر می باشد:

(3-1)

حال اگر  سیگنال  باریک باند و حول فرکانس مرکزی  باشد، روابط زیر مستقر می باشد:

(3-2)

همان گونه که از ارتباط (3-2) پیداست، اختلاف فازی که در سیگنال  به وجود آمده می باشد، مستقل از زمان می باشد. بایستی توجه داشته باشیم که تأخیر زمانی  وابسته به مکان قرارگیری سنسورهای آرایه می باشد.
به دلیل مزایایی که آرایه خطی یکنواخت نسبت به سایر آرایه ها دارد، در این پایان نامه بر روی این نوع از آرایه ها تمرکز می نماییم و روش های جهت یابی را روی آرایه خطی یکنواخت مطالعه و شبیه سازی خواهیم نمود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد