پس در بخشهای آتی فرض خواهد گردید که دمای خروجی توربین (استک) در دمای T4=290˚C ثابت و کنترل گردد.

از آنجا که دور توربینهای مولد برق برای تولید برق با فرکانس ثابت ، همواره ودر3000 RPM نگه داشته می گردد ، پس انتظار می رود که دبی حجمی عبوری از مجموعه ، در شرایط غیر پایه باشد. از اینرو، عملکرد سیستمهای تبخیری و سیستمهای کویلی در اندازه خنک کردن هوای ورودی به کمپرسور ، هیچگاه تحت تأثیر شرایط دمایی محصولات احتراق خروجی از توربین قرار نخواهد گرفت . اما از آنجا که توان تولیدی نیروگاه ، شدیداً وابسته به دمای محصولات احتراق می باشد، از اینرو، تأثیر بهره گیری از سیستمهای مختلف خنک کن هوای ورودی به کمپرسور  روی توان ، راندمان ، مصرف سوخت و دمای محفظه احتراق قابل توجه خواهد بود. در بخشهای آتی ،  تأثیر بهره گیری از سیستمهای مختلف خنک کن ، روی پارامترهای ذکر گردیده طی اشکالی نمایش داده شده می باشد . توضیحات و نتیجه گیریهای مربوط به اشکال بخشهای آینده ، مشابه توضیحات و نتیجه گیریهای ارایه شده درفصل قبلی می باشد . اما مقایسه نتایج این بخشها بایکدیگر ، حاکی از آن می باشد که با فاصله گرفتن از شرایط بار پایه ، درصد افزایش توان و نیز راندمان نیروگاه در شرایط آب وهوایی یکسان ، افزایش پیدا می کند. اگر طبق توضیحات ارایه شده در گزارش بخشهای قبلی با این گزارش ، بتوانیم اندازه تغییرات توان تولیدی نیروگاه را در قبل و بعد از خنک کردن هوای ورودی ، فقط به افزایش دبی جرمی مرتبط بدانیم، نتیجه خواهیم گرفت که اندازه افزایش مگاوات در تمامی شرایط پایه و غیر پایه در قبل از خنک کردن هوای ورودی به کمپرسور به شدت کاهش پیدا می کند، انتظار می روددرصد افزایش توان نسبت به توان قبل از خنک کردن هوای ورودی (با فاصله گرفتن از شراط پایه) بشدت افزایش یابد. این نتیجه گیری را در تمامی شرایط غیر پایه می توانیم نظاره کنیم.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درباره:مقایسه کارایی الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: