دانلود پایان نامه بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

Watson[25] نشان داد برای زمانی که زاویه انحراف شکاف از خط عمود، کمتر از 15 درجه باشد، با افزایش زاویه شکاف نسبت به خط عمود رسانایی شکاف با ضریب  افزایش می یابد.

نتایج اندازه گیری رسانایی برای شکاف های اریب روی بدنه باریک موجبر هم توسط Watson انجام شده می باشد.

شکل 4-3 تغییرات رسانایی و سوسپتانس یک شکاف را با زاویه 15 درجه، که بر روی یک موجبر باند Sو در فرکانس 2.8GHz قراردارد، بر حسب عمق فرورفتگی در دیواره پهن موجبر نشان می‏دهد.[25]

همانطور که در شکل  دیده می گردد جایی که سوسپتانس صفر می گردد شکاف به رزونانس می رود. زیرا تغییرات سوسپتانس یک شکاف اریب خیلی آهسته می باشد از این رو این شکاف دارای پهنای باند فرکانسی خوبی می باشد.به گونه کلی می‏توان گفت عملکرد فرکانسی شکاف‏های واقع در دیواره کناری موجبر بهتر از شکاف‏های طولی می باشد و پس پهنای باند در این حالت بیشتر می باشد.[25]

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: