دانلود پایان نامه برق ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

روش جستجوی کامل اولین روش جستجوی مورد بهره گیری در الگوریتم های تطبیق بلوکی بود. این روش با جستجوی تمام نقاط ناحیه مورد نظر، بهترین جواب ممکن موجود در آن ناحیه را معرفی می کند. اگرچه این روش می تواند جواب بهینه را در ناحیه مورد نظر بیابد، حجم محاسبات بسیار زیاد آن مشکل عمده ای به شمار می رود. مقدار متغیر p با در نظر داشتن سرعت حرکت اهداف در نظر گرفته خواهد گردید. دلیل این امر را می توان این گونه بیان نمود که این متغیر نشان دهنده سطح ناحیه مورد جستجو می باشد. اگر فرض را بر آن بگیریم که حداکثر جابجایی هدف در فاصله زمانی میان دو فریم متوالی به اندازه p پیکسل می باشد، برای یافتن بهترین بلوک متناظر نیاز به مقایسه بلوک ابتدایی موجود در فریم فعلی با   بلوک مختلف در فریم بعدی می باشد. با در نظر داشتن اندازه بلوک ها و همچنین محاسبه تابع شباهت برای تمام بلوک ها، به وضوح می بینیم که حجم محاسبات برای یافتن بهترین بلوک متناظر با هر بلوک یک مقدار بسیار زیاد می باشد. این حجم محاسبات وقتی نیاز به انجام همین اعمال برای تمام بلوک های تصویر باشد، به قدری افزایش می یابد که تقریبا کاربرد عملی روش مذکور به خصوص در الگوریتم های برخط را غیرممکن می سازد. به همین دلیل ایجاد روش مناسب تری برای جستجو که با حجم محاسبات بسیار کم تر که بتواند پاسخ قابل قبولی را ارائه دهد، مد نظر قرار گرفت. در این بین و پس از به وجود آمدن روش های بسیار، روش الگوریتم جستجوی سه مرحله ای[2] موسوم به TSS بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفت ]17، 18[. همچنین در این پایان نامه نیز از این روش برای جستجو بهره گیری شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: