دانلود پایان نامه برق در مورد ایستگاه پایه متحرک

مجموعه‌ای می باشد اززوجهای خصوصیت، مقدار (Attribute – Value). برای انجام یک وظیفه، خواسته درشبکه در ناحیه موردنظر منتشر می گردد. در این روش هر گره، گره­ای را که اطلاعات را ازآن دریافت کرده به خاطر میسپارد و برای آن یک گرادیان تشکیل می‌دهد که هم مشخص کننده جهت جریان اطلاعات می باشد وهم وضعیت درخواست رانشان می‌دهد (که فعال یاغیرفعال می باشد یا نیاز به بروز شدن دارد). در صورتی که گره ازروی گرادیان های قبلی یا اطلاعات جغرافیایی بتواند مسیر بعدی را پیش بینی کندتنها درخواست را به همسایه‌های مرتبط بادرخواست ارسال می کند ودرغیر اینصورت، درخواست را به همه همسایه‌های مجاور ارسال می کند. وقتی یک خواسته به گرهی رسید که داده‌های منطبق با خواسته را در اختیار دارد، گره حسگرهای خودرا فعال می کند تا اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کنندو اطلاعات را به صورت بسته‌های اطلاعاتی ارسال می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: